Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 11. rujna 2018. godine raspisuju:

 JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PISANIH PROGRAMA ZA IZRADU I REALIZACIJU PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2019. GODINU

1 – JAVNI POZIV 2019 GODINE
2 – UPUTE ZA PRIJAVITELJE
3 – KRITERIJI ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREEBA U SPORTU
4 – NASLOVNICA
5 – OBRAZAC OPCIH PODATAKA
6 – OPCA IZJAVA PRIJAVITELJA
7 – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI
8- IZJAVA O SUGLASNOSTI – SAVEZ
9. – OBAZAC PRORACUNA 2019.
10 – IZJAVA O FINANCIRANIM PROGRAMIMA
11 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
12- IZJAVA O TOCNOSTI PODATAKA
13 – SUGLASNOST ZA OBJAVU PODATAKA
14 – OBRAZAC ZIVOTOPISA VODITELJA PROGRAMA
15 – OBRAZAC EKIPNI SPORTOVI
16 – OBRAZAC POJEDINACNI SPORTOVI
17 – OBRAZAC OSOBA S INVALIDITETOM
18 – OBRAZAC SPORTSKA REKREACIJA GRADANA
19 – OBRAZAC SKOLSKI SPORT
20 – OBRAZAC SPORT STUDENATA
21 – OBRAZAC SPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE
22 – OBRAZAC STRUCNO USAVRSAVANJE
gprt-obrazac-1-opci-podaci
gprt-obrazac-2-popis-sportasa
gprt-obrazac-3-planirani-ciljevi-u-godisnjem-ciklusu
 gprt-plan
 gprt-realizacija 2018
obrazac-4r-realizirani-ciljevi-u-godisnjem-ciklusu 2018